stanovy SZC 09

Stanovy Slovenského Zväzu Cyklistiky

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

NÁZOV: Slovenský zväz cyklistiky
OFICIÁLNA SKRATKA NÁZVU: SZC
IČO: 684 112
SÍDLO: Bratislava, Junácka 6
PôSOBNOSŤ ORGANIZÁCIE: na celom území Slovenskej republiky
ADRESA PRE DORUČOVANIE: Slovenský zväz cyklistiky,  Junácka 6, 832 80 Bratislava,  Slovenská re-publika.

PREAMBULA

Cyklistika je jazda na bicykli v dopravnej, rekreačnej, turistickej a športovej činnosti človeka, v organizo-vanej i neorganizovanej podobe. Pre svoju univerzálnosť a prístupnosť všetkým vekovým a sociálnym skupi-nám je neoddeliteľnou súčasťou telesnej kultúry národa. Podieľa sa na regenerácii pracovnej sily, je prostried-kom na činnosť vo voľnom čase. Bicykel, ako široko používaný dopravný prostriedok neznečisťuje ovzdušie, čím prispieva k ochrane životného prostredia a plní tak významnú ekologickú funkciu.
V cyklistike sa uplatňuje zásada rovnoprávnosti všetkých cyklistov v najširšom slova zmysle, bez rasových, národnostných, územných, politických, náboženských, majetkových, či iných obmedzení, ako aj rovnocennosť medzi jej všetkými odvetviami a disciplínami, medzi športovcami a medzi jej ostatnými činovníkmi, bez ohľadu na spôsob ich organizovanosti.

1. KAPITOLA - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1.0 SZC je samostatná, nepolitická, nezisková a dobrovoľná organizácia – občianske združenie, ktoré z-družuje fyzické a právnické osoby v zmysle platných ustanovení zákona 83/1990 Zb., s cieľom plnenia nižšie uvedeného poslania.
1.2.0. SZC realizuje svoju svoju činnosť na základe ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, týchto stanov a Ústavou a pravidlami Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) v duchu demokratických princípov a zásad. Tieto stanovy sú plne v súlade s Ústavou a pravidlami UCI.V prípade, ak sa ustanovenie týchto stanov dostane do rozporu s Ústavou a pravidlami UCI, toto ustanovenie stráca platnosť a platia výlučne ustanovenia a pravidlá UCI. SZC svojou činnosťou zabezpečuje všestranný rozvoj cyklistiky vo všetkých jej formách, organizačných a výkonnostných úrovniach.
1.3.0 SZC je členom Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) a Európskej cyklistickej únie (UEC) so všetkými z toho vyplývajúcimi právami a povinnosťami.
1.4.0 SZC je členom Slovenského olympijského výboru (SOV) a iných telovýchovných organizácií so všet-kými z toho vyplývajúcimi právami a povinnosťami.

 

2. KAPITOLA - POSLANIE A CIELE

2.1.0 Poslaním SZC je najmä výchova a vzdelávanie mládeže, presadenie a ochrana slovenskej cyklistiky,zvyšovanie jej spoločenskej prestýže doma i v zahraničí, starostlivosť o jej všestranný rozvoj, jako aj ochrana práv a oprávnených záujmov jeho členov v súvislosti s ich činnosťou v rámci SZC.
2.2.0 K naplneniu tohoto poslania SZC najmä:
2.2.1 Presadzuje záujmy cyklistiky vo vzťahu k štátnym, regionálnym, mestským a obecným orgánom a ú-radom, tiež vo vzťahu k iným právnickým osobám.
2.2.2 Háji záujmy svojích členov v rámci ich činnosti v SZC.
2.2.3 Organizuje cyklistiku v jej výkonnostnej forme a rozvíja mládežnícku, rekreačnú a veteránsku cyklis-tiku.
2.2.4 Zabezpečuje, organizuje a riadi štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a zastupuje slovenskú cyklistiku v rámci jej medzinárodných vzťahov; úzko spolupracuje s národnými a medzinárodnými športovými inštitúciami - rešpektuje ich štatút a ich pravidlá na organizáciu súťaží, presadzuje v činnosti týchto organizácií záujmy slovenskej cyklistiky.
2.2.5 Usporadúva cyklistické preteky a súťaže v rámci svojej pôsobnosti a vydáva k tomu príslušné inštruk-cie a termínové listiny; najmä organizuje národné majstrovstvá a celoštátne súťaže vo všetkých odvetviach cyklistiky, pričom je jediným majiteľom všetkých práv k týmto podujatiam; ďalej organizuje medzinárodné preteky a súťaže, ktorých usporiadateľstvo bolo zverené SZC i preteky a súťaže, ktorých organizácia bola zverená zo strany UCI či UEC usporiadateľovi na území Sloven-skej republiky (napr. súťaže Svetového či Európského pohára).
2.2.6 Vydáva pre Slovenskú republiku platné znenia medzinárodných športovo-technických predpisov, naj-mä pravidiel a poriadkov; v nadväznosti na tieto normy vydáva športovo-technické predpisy s platnosťou na ú-zemí Slovenskej republiky a dbá o ich dodržiavanie, ako aj o dodržiavanie cyklistickej športovej etiky. 2.2.7 Riadi systém vzdelávania trénerov, rozhodcov a ďalších cyklistických funkcionárov a vedie ich evi-denciu.
2.2.8 Podporuje výstavbu a rozvoj cyklistických zariadení a objektov.
2.2.9 Vydáva odborné materiály, spracované na základe najnovších vedecko-metodických a zdravotníc-kych poznatkov, materiály technického, organizačného a historického charakteru.
2.2.10 Zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti účinnú propagáciu v oznamovacích prostriedkoch a využíva všetky ďalšie možnosti efektívnej propágacie cyklistiky.
2.2.11 Každoročne finančne prispieva na činnosť svojich základných celkov podľa zásad schválených Kon-ferenciou a v súlade so schváleným rozpočtom.

 

3. KAPITOLA - ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY

3.1.0 SZC sa podľa druhu športovej činnosti člení na organizačné zložky, ktorými sú základné celky (cyk-listické kluby, oddiely TJ, organizačné výbory cyklistických podujatí s právnou subjektivitou a pod.) a iné orga-nizačné zložky ustanovené podľa Organizačného poriadku SZC.
3.2.0 Prostredníctvom základných celkov členovia SZC (fyzické osoby) realizujú svoje základné práva a pl-nia svoje členské povinnosti.
3.3.0 Organizačné zložky vytvárajú svoje vlastné orgány, ktoré riadia ich činnosť a zastupujú ich navonok.
3.4.0 Činnosť riadiacich orgánov organizačných zložiek SZC sa riadi vlastnými stanovami a vnútornými predpismi, ktoré musia rešpektovať stanovy, predpisy a ďalšie príslušné normy SZC.
3.5.0 V prípade kolízie platia stanovy, predpisy a príslušné normy SZC.

4. KAPITOLA - ČLENSTVO V SZC

4.1.0 Členstvo v SZC sa rozlišuje na členstvo fyzických osôb a na členstvo právnických osôb v súlade s u-stanovením platného zákona o združovaní.
4.2.0 Členstvo fyzických osôb sa delí na riadne a čestné členstvo.
4.2.1 Riadne členstvo fyzických osôb v SZC sa nadobúda prostredníctvom základných celkov.
4.2.2 Riadnym členom SZC sa prostredníctvom základného celku môže stať fyzická osoba, ktorá má zá-ujem podieľať sa na plnení poslania SZC, najmä vyvíjať svoju činnosť v rámci cyklistiky.
4.2.3 Dokladom o členstve v SZC je členský preukaz SZC, ktorý môže mať podobu licencie SZC či iného dokladu podľa ustanovenia Organizačného poriadku SZC.
4.2.4 Čestné členstvo fyzických osôb sa udeľuje tým jednotlivcom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom za-slúžili o rozvoj slovenskej cyklistiky.
4.2.5 O udelení čestného členstva rozhoduje Konferencia na návrh Výkonného výboru SZC (VV SZC).
4.3.0 Členstvo právnických osôb v SZC:
4.3.1 Každý základný celok, ktorý chce pôsobiť v rámci SZC je povinný zaslať na adresu SZC prihlášku, ktorej súčasťou sú doklady o jeho existencii ako právneho subjektu (stanovy, registrácia na Ministerstve vnút-ra SR, IČO).
4.3.2 Členom SZC sa žiadateľský subjekt stáva schválením jeho prihlášky VV SZC a pridelením regist-račného čísla SZC.
4.3.3 Základný celok, ktorý chce pôsobiť v rámci SZC, je povinný zasielať v stanovených termínoch štatis-tické hlásenia a platiť členské príspevky vo výške a lehote stanovenej Konferenciou. Základnému celku, ktorý túto povinnosť nesplní v určenom termíne, VV SZC okamžite pozastaví členstvo v SZC až do doby splnenia tejto povinnosti.
4.3.4 Základný celok, ktorý naďalej nechce pôsobiť v SZC, písomne oznámi Výkonnému výboru SZC  zru-šenie svojej registrácie. Zrušením registrácie nezanikajú záväzky základného celku voči SZC.
4.3.5 Kolektívnymi členmi SZC sa môžu stať organizácie, podniky či záujmové skupiny (právne subjekty), s ktorými SZC uzatvorí písomnú zmluvu o ich činnosti v rámci SZC, prípadne o spolupráci. Súčasťou zmluvy musí byť stanovenie výšky členského príspevku konkrétneho kolektívneho člena pre príslušný kalendárny rok či iné obdobie.
4.4.0 Členstvo v SZC zaniká nasledujúcimi spôsobmi:
4.4.1 Členstvo fyzických osôb - riadnych členov zaniká:

 

 • a/ vystúpením zo základného celku, alebo
 • b/ zrušením členstva pre neplatenie členských príspevkov po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, alebo
 • c/ vylúčením člena pre závažné alebo opakované porušenie členských povinností, alebo
 • d/ úmrtím člena.

4.4.2 Členstvo fyzických osôb - čestných členov zaniká:

 • a/ písomným odmietnutím alebo vzdaním sa čestného členstva, alebo
 • b/ odňatím čestného členstva zo závažných dôvodov, alebo
 • c/ úmrtím.

4.4.3 Členstvo právnických osôb zaniká:

 • a/ vystúpením, alebo
 • b/ odňatím členstva zo závažných dôvodov, alebo
 • c/ zánikom právnickej osoby, alebo
 • d/ skončením platnosti zmluvy.

5. KAPITOLA - PRÁVA ČLENOV SZC

5.1.0 Medzi základné práva riadnych členov SZC patrí:
5.1.1 Zúčastňovať sa súťaží riadených SZC v súlade s jeho pravidlami a športovo-technickými predpismi.
5.1.2 Využívať možnosti ďalšieho odborného rastu v rámci SZC a získavať odborné licencie.
5.1.3 Navrhovať a voliť svojích zástupcov do orgánov SZC. Toto právo môže člen SZC využívať od dovŕ-šenia 18 rokov veku.
5.1.4 Byť volený do orgánov SZC. Toto právo môže člen SZC využívať od dovŕšenia 21 rokov veku.
5.1.5 Obracať sa s pripomienkami, podnetmi, návrhmi, žiadosťami a sťažnosťami na orgány SZC s právom odpovede do 30 dní odo dňa, kedy príslušný orgán SZC toto podanie obdrží.

 

5.1.6 Byť informovaný o rokovaniach všetkých orgánov SZC. Každý člen SZC má právo na zhotovenie fo-tokópie akýchkoľvek zápisníc z rokovaní orgánov SZC za úhradu materiálových nákladov spojených s ich vy-hotovením a doručením. Má tiež právo nahliadať do všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti SZC. Na vy-užitie tohto práva stanoví VV SZC jeden stránkový deň v mesiaci.

6. KAPITOLA - POVINNOSTI ČLENOV SZC

6.1.0 Medzi základné povinnosti riadnych členov SZC patrí:
6.1.1 Dodržiavať stanovy SZC a ďalšie predpisy, ktoré upravujú činnosť v rámci SZC.
6.1.2 Podriadiť sa rozhodnutiam orgánov SZC.
6.1.3 Platiť včas a v určenej výške poplatky stanovené v rámci SZC.

 

7. KAPITOLA - ORGÁNY SZC

7.1.0 Orgánmi SZC sú:

 

 • a/ Konferencia SZC,
 • b/ Výkonný výbor SZC (VV SZC) a
 • c/ Revízna a kontrolná komisia SZC (RaKK SZC).

7.2.0 Orgány SZC sú ustanovované spôsobom a na dobu stanovenú týmito stanovami.
7.3.0 Mandát v orgánoch SZC zaniká:

 • a/ zvolením nového orgánu, alebo
 • b/ uplynutím funkčného obdobia a zvolením nového orgánu, alebo
 • c/ odvolaním člena z orgánu, alebo
 • d/ písomným vzdaním sa členstva v orgáne, alebo
 • e/ úmrtím.

7.4.0 Člena orgánu SZC možno pred skončením funkčného obdobia orgánu odvolať. Návrh na odvolanie musí byť schváleným bodom programu Konferencie. Funkcionár je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných oprávnených delegátov Konferencie s hlasom rozhodujúcim.

8.KAPITOLA - KONFERENCIA SZC

8.1.0 Konferencia je najvyšším orgánom SZC. Určuje oblasti činnosti a pôsobenia SZC.
8.1.1 Konferencia má v rámci pôsobnosti SZC právomoc normotvornú, rozhodovaciu, volebnú, odvoláva-ciu a kontrolnú.
8.1.2 Prezident SZC zvoláva Konferenciu raz za rok, spravidla na začiatku kalendárneho roka.
8.1.3 Rozhodnutie o zvolaní Konferencie oznámi prezident SZC najneskôr 20 dní pred dátumom konania Konferencie.
8.2.0 Mimoriadnu Konferenciu zvoláva prezident SZC pokiaľ o to písomne požiadajú:

 

 • a/ najmenej jedna polovica členov výkonného výboru SZC, alebo
 • b/ najmenej jedna tretina základných celkov SZC, alebo
 • c/ Revízna a kontrolná komisia SZC.

8.2.1 Písomná žiadosť o zvolanie mimoriadnej Konferencie musí obsahovať návrh programu a podpisy o-sôb oprávnených na jej zvolanie podľa čl. 8.2.0.
8.2.2 Mimoriadnu Konferenciu je povinný prezident SZC zvolať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti na jej zvolanie.
8.3.0 Konferencie sa má právo s hlasom rozhodujúcim zúčastniť jeden delegát za každý základný celok.
8.3.1 Na stanovenie počtu základných celkov SZC pre určenie počtu delegátov s hlasom rozhodujícim a určenie počtu jednej tretiny základných celkov pre zvolanie mimoriadnej konferencie SZC (8.2.0) je rozho-dujúca evidencia členov SZC k 31. 12. roku predchádzajúcemu roku konania Konferencie. Toto ustanovenie platí tak pre riadnu, ako aj mimoriadnu Konferenciu. Podmienkou uplatnenia mandátu delegáta je zaplatenie registračného poplatku vysielajúcim základným celkom pred konaním Konferencie na ten rok, v ktorom sa Konferencia koná. Až splnením tejto podmienky sa jedná o oprávneného delegáta s hlasom rozhodujúcim.
8.3.2 Členovia VV SZC, RaKK SZC a predsedovia odborných a odvetvových komisií, ktorí nie sú na roko-vanie Konferencie vyslaní základnými celkami ako delegáti s hlasom rozhodujícim, majú právo zúčastniť sa rokovania Konferencie ako delegáti s hlasom poradným.
8.3.3 Delegátmi Konferencie SZC s hlasom poradným sú len členovia SZC. Na rokovaní sa môžu zúčastniť aj pozvaní hostia. Ich práva a povinnosti stanoví Rokovací poriadok Konferencie.
8.4.0 Rokovanie Konferencie sa riadi programom a rokovacím poriadkom Konferencie.
8.5.0 Priebeh a spôsob volieb vykonávaných Konferenciou sa riadi ustanoveniami týchto stanov a ďalej schváleným volebným poriadkom.
8.6.0 Schválenie rokovacieho a volebného poriadku musí byť súčasťou programu Konferencie.
8.7.0 Konferencia SZC je schopná prijímať uznesenia pokiaľ za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov z hlasom rozhodujúcim. 
8.7.1 Návrhy, správy a iné materiály Konferencie sú prijaté, pokiaľ za ne hlasuje nadpolovičná väčšina z prítomných oprávnených delegátov s hlasom rozhodujícim, ak nie je v týchto stanovách určené inak.

8.7.2 Dvojtretinová väčšina prezentovaných oprávnených delegátov s hlasom rozhodujúcim je požadovaná pre:

 • a/ schválenie stanov SZC, ich zmien, úprav a doplnkov,
 • b/ zmenu názvu a sídla organizácie,
 • c/ schválenie členstva v medzinárodných a domácich organizáciach a vystúpenie z nich,
 • d/ zrušenie SZC,
 • e/ rozhodnutie o majetkovom vysporiadaní pri zániku,
 • f/ zmenu vlastníctva nehnuteľného majetku SZC alebo jeho založenie a
 • g/ zmenu vlastníctva duševného majetku SZC (napr. uvedeného v čl. 2.2.5).

8.8.0 Všetka problematika, pre ktorej schválenie je požadovaná dvojtretinová väčšina, patrí do výlučnej kompetencie Konferencie.
8.9.0 Konferencia SZC ďalej prerokúva:

 • a/ správu o činnosti výkonného výboru SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie,
 • b/ správy predsedov jednotlivých odborných a odvetvových komisí SZC,
 • c/ správu o hospodárení SZC,
 • d/ správu RaKK SZC,
 • e/ stanovenie výšky členských poplatkov za registráciu a
 • f/ rozpočet a plán činnosti na bežný rok.

8.10.0 Konferencia SZC na dobu dvoch rokov volí:

 • a/ prezidenta SZC,
 • b/ členov RaKK SZC.

8.10.1 Konferencia potvrdzuje voľbu členov VV za jednotlivé odvetvia, ktorých zvolil najvyšší orgán daného odvetvia.
8.11.0 Návrhy na kandidátov na funkciu prezidenta SZC a RaKK SZC majú právo predkladať len oprávne-ní delegáti s hlasom rozhodujúcim.
8.11.1 Navrhnúť na volenú funkciu neprítomnú osobu možno len vtedy, ak navrhovateľ predloží dôvery-hodný písomný súhlas navrhovanej osoby s kandidatúrou na konkrétnu funkciu.
8.12.0 Podkladové materiály pre rokovanie Konferencie (rokovací a volebný poriadok, prehľad o hospodá-rení a pod.), jej program a pozvánku odošle prezident SZC najneskôr 15 dní pred dátumom konania Konfe-rencie všetkým základným celkom. Táto povinnosť neplatí pre materiály potrebné pre tie body rokovania, ktoré boli do programu Konferencie zaradené na jej rokovaní.
8.13.0. Rokovanie Konferencie riadi predsedajúci, ktorým je prezident alebo viceprezident SZC. O inom predsedajúcom môže rozhodnúť len Konferencia.

9. KAPITOLA – VÝKONNÝ VÝBOR SZC (VV SZC)

9.1.0 Výkonný výbor SZC je najvyšším orgánom SZC v dobe medzi dvomi Konferenciami. Skladá sa z:

 

 • a/ prezidenta SZC, voleného Konferenciou,
 • b/ príslušného počtu členov VV, zastupujúcich odvetvia cyklistiky (za cestnú cyklistiku dvaja, za horskú cyklistiku dvaja, ostatné odvetvia podľa čl. 11.2.2. po jednom členovi),
 • c/ riaditeľa SZC, menovaného VV SZC,
 • d/ predsedu komisie rozhodcov

9.1.1 Funkcia člena výkonného výboru SZC nie je zastupiteľná.
9.1.2 Riaditeľ SZC má na rokovaniach VV SZC hlas poradný.
9.2.0 Výkonný výbor SZC realizuje úlohy stanovené Konferenciou v období do nasledujúcej Konferencie.
9.3.0 Výkonný výbor SZC:

 • a/ na návrh prezidenta SZC volí zo svojich radov viceprezidenta SZC,
 • b/ schvaľuje plán práce VV SZC a riadi sa ním pri svojej činnosti,
 • c/ zriaďuje na zabezpečenie činnosti SZC odborný aparát (sekretariát SZC), činnosť ktorého organi-zuje a riadi riaditeľ SZC. Je zodpovedný za chod sekretariátu, dodržiavanie stanoveného organizačného poriadku a dodržiavanie rozpočtu schváleného pre tento aparát (riaditeľ SZC zodpovedá aj za chod ďal-ších zariadení vo vlastníctve alebo v správe SZC),
 • d/ na návrh prezidenta alebo riaditeľa SZC schvaľuje uzatvorenie alebo rozviazanie pracovného po-meru s pracovníkmi sekretariátu SZC a iných organizačných zložiek SZC,
 • e/ vydáva smernice a pokyny s celoštátnou pôsobnosťou,
 • f/ schvaľuje pravidlá pre tvorbu rozpočtu a rozpočet SZC na príslušný kalendárny rok,
 • g/ schvaľuje správu o hospodárení SZC za uplynulý kalendárny rok.

9.4.0 Výkonný výbor SZC zasadá najmenej raz za kalendárny mesiac.
9.4.1 Zasadnutia Výkonného výboru SZC zvoláva prezident SZC podľa schváleného plánu práce, alebo mimoriadne, písomne najmenej 7 dní vopred.
9.5.0 Prezident SZC:

 • a/ v pracovno-právnych oblastiach má postavenie vedúceho organizácie,
 • b/ navrhuje plán práce VV SZC a riadi sa ním vo svojej činnosti.

9.6.0 VV SZC je uznášaniaschopný pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov s hlasom rozho-dujúcim.
9.6.1 Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov VV SZC s hlasom roz-hodujúcim.
9.7.0 V prípade predčasného zániku mandátu člena VV SZC  výkonný výbor kooptuje do VV nového člena, ktorého navrhne príslušná odvetvová komisia. Kooptovaného člena najbližšia Konferencia SZC (riadna alebo mimoriadna) schváli alebo zvolí iného. Funkčné obdobie nového člena je totožné s funkčným obdobím VV.
9.7.1 Ak predčasne zanikne mandát jednej polovici z členov VV SZC, musí prezident SZC zvolať mimo-riadnu Konferenciu tak, aby sa konala do 60 dní.
9.7.2 V prípade, že predčasne zanikne mandát prezidenta SZC, jeho funkciu vykonáva viceprezident SZC až do najbližšej Konferencie, ktorá zvolí nového prezidenta s funkčným obdobím do vypršania mandátu VV SZC.

9.8.0 Činnosť vo VV SZC nie je odmeňovaná.

9.9.0 Konferencia SZC konaná dňa 22. 1. 2000 zvolila Antona Tkáča, olympijského víťaza a trojnásobného  majstra sveta v šprinte, za čestného prezidenta SZC.

9.9.1 Čestný prezident je pozývaný na konferenciu SZC s hlasom rozhodujúcim a na rokovanie výkonného výboru SZC s hlasom poradným.

10. KAPITOLA - REVÍZNA A KONTROLNÁ KOMISIA SZC (RaKK SZC)

10.1.0 Revízna a kontrolná komisia SZC (RaKK SZC) je najvyšším kontrolným orgánom SZC, má kon-trolnú právomoc smerom ku všetkým orgánom SZC. RaKK SZC je nezávislým orgánom, ktorý za svoju čin-nosť zodpovedá výhradne Konferencii SZC.
10.1.1 RaKK SZC je oprávnená vykonávať kontroly a preverovania všetkých činností SZC usku-točňovaných v rámci jeho orgánov, komisií, hospodárskych a športových zariadení a práce sekretariátu SZC.
10.1.2 Oprávnenie ku kontrole zo strany RaKK SZC sa vzťahuje na všetkých funkcionárov SZC, pra-covníkov sekretariátu SZC a organizačných zložiek SZC, ktorí sú povinní na vyžiadanie poskytnúť bez zby-točného odkladu RaKK SZC pravdivé a úplné vyjadrenie a predložiť všetky dokumenty rozhodné na posú-denie danej záležitosti.
10.2.0 Kontrolná činnosť je vykonávaná periodicky alebo námatkovo.
10.2.1 S výsledkom kontrolnej činnosti zoznámi RaKK SZC písomnou formou Výkonný výbor SZC. VV SZC má povinnosť prijať do 30 dní účinné opatrenia potrebné na nápravu zistených nedostatkov.
10.2.2 Pokiaľ z kontrolných zistení vyplynie podozrenie zo spáchanie trestného činu, je RaKK povinná upo-zorniť na túto skutočnosť orgány činné v trestnom konaní.
10.2.3 RaKK SZC realizuje svoju činnosť podľa ročného plánu práce a v rámci rozpočtu SZC.
10.3.0. O počte členov a personálnom zložení RaKK rozhoduje Konferencia.
10.3.1 RaKK SZC volí zo svojho stredu predsedu.
10.3.2 RaKK SZC je uznášaniaschopná pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
10.3.3 Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina členov z celkového počtu členov RaKK SZC.
10.4.0 V prípade predčasného zániku mandátu svojho člena kooptuje RaKK do RaKK nového člena. Ko-optovaného člena najbližšia Konferencia SZC (riadna alebo mimoriadna) schváli, alebo zvolí iného. Funkčné obdobie nového člena je totožné s funkčným obdobím RaKK. Kooptovať nemožno viac ako polovicu členov RaKK.

 

10.5.0 Členovia RaKK SZC nesmú byť členmi žiadneho iného orgánu SZC, ani žiadnej inej komisie SZC. Za člena RaKK nemôže byť zvolená osoba, ktorá v predchádzajúcom funkčnom období bola členom VV SZC.
10.6.0 Členovia RaKK majú právo zúčastniť sa zasadnutí VV SZC a komisií s hlasom poradným.

11. KAPITOLA - KOMISIE SZC

11.1.0 Na riešenie odbornej problematiky ustanovuje VV SZC komisie SZC, ktoré riadia oblasti špecifické pre danú problematiku. Na požiadanie VV SZC predkladajú svoje písomné stanoviská k činnosti SZC.
11.2.0 Komisie SZC sú odborné a odvetvové.
11.2.1 Odbornými komisiami sú:

 

 • a/ komisia rozhodcov – KR,
 • b/ športovo-technická komisia – ŠTK,
 • c/ disciplinárna komisia – DK,
 • d/ trénersko-metodická komisia – TMK,
 • e/ marketingová komisia– MK a
 • f/ komisia organizátorov pretekov (organizačná komisia) - KOP.

11.2.2 Odvetviami s odvetvovými komisiami v SZC sú (v abecednom poradí):

 • a/ bikros (BMX),
 • b/ cestná cyklistika (CC),
 • c/ cyklokros (CX),
 • d/ dráhová cyklistika (DC),
 • e/ horská cyklistika (MTB),
 • f/ sálová cyklistika -bicyklebal a krasojazda (SC) a
 • g/ trial (TR)
 • h/ cyklistika pre všetkých (CPV)
 • ch/ para-cycling-cyklistika telesne oslabených (PC)
11.3.0 Základné úlohy a povinosti odvetvových komisií sú najmä:

 

 • a/ tvorba športovo-technických predpisov, pravidiel a regelementov,
 • b/ tvorba rozpisov súťaží a športových kalendárov,
 • c/ výber členov reprezentačných družstiev a relizačných tímov,
 • d/ tvorba rozpočtov potrebných pre svoju činnosť,
 • e/ školenia a semináre svojich kádrov (rozhodcov, trénerov a ďalších činovníkov),
 • f/ výber športovcov do útvarov talentovanej mládeže a ich dislokácia a
 • g/ vyhodnocovanie svojej činnosti a najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov

11.3.1 Ďalšie úlohy, štruktúru a kreovanie komisie stanoví jej štatút, ktorý podlieha schváleniu VV SZC.
11.3.2 Komisie SZC sú troj až sedemčlenné.
11.3.3 Funkcia člena komisie SZC nie je zastupiteľná.
11.3.4 V čele komisie stojí predseda, ktorý zodpovedá za riadenie komisie a jej činnosť.
11.4.0 Komisie SZC sa schádzajú podľe potreby, najmenej dvakrát ročne.
11.5.0 Komisia SZC je uznášaniaschopná, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
11.6.0 Uzesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina z celkového počtu členov komisie SZC.
11.7.0 Komisie SZC realizujú svoju činnosť v rámci rozpočtu schváleného VV SZC.
11.8.0 Členov jednotlivých komisí menuje a odvoláva VV SZC na návrh predsedu príslušnej komisie.
11.9.0 Každý člen komisie obdrží na výkon svojej funkce písomné poverenie VV SZC.

12. KAPITOLA - MAJETOK A HOSPODÁRENIE SZC

12.1.0 Majetok SZC tvoria finančné fondy, hmotný majetok a majetkové práva.
12.2.0 Zdrojom majetku SZC sú najmä:

 

 • a/ príjmy od štátu a iných organizácií,
 • b/ príjmy z vlastnej činnosti,
 • c/ príjmy z členských a licenčných poplatkov,
 • d/ sponzorské zmluvy a
 • e/ ostatné príjmy a dary.

12.2.1 Získava finančné a iné prostriedky na rozvoj cyklistiky; najmä má právo vykonávať vlastnú podni-kateľskú činnosť, ku ktorej je podľa zákona oprávnený, a to predovšetkým:

 • a/ reklamnú činnosť,
 • b/ prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii,
 • c/ prenájom športových zariadení a potrieb,
 • d/ nákup a predaj športových potrieb, reklamných a propagačných predmetov a
 • e/ organizovanie národných majstrovstiev a celoštátnych súťaží a medzinárodných majstrovstiev a  súťaží, ktorých usporiadateľstvo bolo zverené SZC.
12.3.0 Hospodárenie SZC sa riadi rozpočtom spracovaným podľa pravidiel schválených Konferenciou, schvaľovaným a kontrolovaným v súlade s ustanoveniami týchto stanov.

 

13. KAPITOLA - ZASTUPOVANIE ZVÄZU NAVONOK

13.1.0 Štatutárnym orgánom SZC je prezident SZC  a riaditeľ SZC,  alebo výkonným výborom SZC poverený člen VV SZC pričom konajú dvaja súčasne.

 

14. KAPITOLA - PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1.0 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Konferenciou SZC konanou 28.februára 2009 v Bratislave. Týmto sa zrušujú stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR 29. 12. 2005 pod č. VVS/1-900/90-46-6.

 Archív » http://old.cyklistikaszc.sk/