pravidlá


Smernica rozhodcov 2009

Štatút komisie rozhodcov Slovenského zväzu cyklistiky

        1.      Všeobecné ustanovenia

Na riešenie odbornej problematiky rozhodcov cyklistiky v Slovenskom zväze cyklistiky (SZC) je ustanovená táto odborná komisia rozhodcov cyklistiky. Skrátený názov komisie je KR SZC.

 

        2.      Úlohy, právomoci a povinnosti KR SZC

2.1.  Komisia zodpovedá za uplatňovanie platných pravidiel cyklistiky a proti dopingových smerníc a pravidiel  na pretekoch a v súťažiach SZC na území Slovenskej republiky.

2.2.  Pripomienkovanie športovo-technických predpisov, pravidiel a súťažných poriadkov všetkých odvetví cyklistiky v SZC.

2.3.  V spolupráci s odvetvovými komisiami SZC a s VV SZC, plánovanie, príprava a organizovanie školení, seminárov a aktívov rozhodcov cyklistiky za účelom zvyšovania kvalifikácie rozhodcov vo všetkých odvetviach cyklistiky.

2.4.  Delegovanie rozhodcov na jednotlivé preteky a súťaže SZC.

2.5.  Hodnotenie činnosti delegovaných rozhodcov a vyhodnocovanie vlastnej činnosti komisie rozhodcov.

2.6.  Vypracovanie návrhu rozpočtu na svoju činnosť, na materiálno-technické zabezpečenie činnosti rozhodcov a na vybavenie rozhodcov. Návrh tohto rozpočtu posudzuje a schvaľuje VV SZC.

 

        3.      Zloženie KR SZC

3.1.   Komisiu tvoria zástupcovia (rozhodcovia) z nasledujúcich odvetví cyklistiky: bikros (BMX), cestná cyklistika (CC), cyklokros (CX), dráhová cyklistika (DC), horská cyklistika (MTB), sálová cyklistika (SC), trial (TR), t.j. najviac sedem členov a najmenej traja členovia

 

3.2.  V prípade potreby si odvetvia môžu vytvoriť aj subkomisie na riešenie problematiky vo svojom odvetví. Členov svojej subkomisie vyberá zástupca príslušného odvetvia v KR SZC.

 

        3.3.1  Každoročne, spravidla na začiatku kalendárneho roka (ešte pred začiatkom novej sezóny), sa rozhodcovia schádzajú na 
                   seminári svojho odvetvia.

 

3.3.2  Po dohode sa môže seminár konať spoločne pre viacero príbuzných odvetví.

 

        3.3.3 Seminára rozhodcov má právo zúčastniť sa rozhodca, ktorý má platnú licenciu a preukaz rozhodcu na daný rok.

 

        3.3.4 Uznesenie zo seminára rozhodcov je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných rozhodcov.

 

        3.3.5 Volebné obdobie KR SZC je dva roky. Voľby sa konajú verejným hlasovaním a sú platné, ak sa na nich zúčastní
                  nadpolovičná väčšina prítomných rozhodcov.

 

        3.3.6 Seminár volí zástupcov (predsedov odvetvových komisií) do KR SZC

 

3.3.7 Ak je viac kandidátov, ako dvaja, voľby budú dvojkolové. Do druhého kola postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom
hlasov. Víťazom druhého kola sa stáva kandidát s väčším počtom hlasov.

        4.      Ustanovenie a činnosť komisie

4.1.  Komisia je troj až sedem členná. Zástupcu svojho odvetvia do komisie rozhodcov navrhuje príslušná odvetvová komisia rozhodcov. Zloženie komisie (vrátane subkomisií) schvaľuje výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky.

4.2.  Každý člen komisie obdrží na výkon svojej funkcie písomné poverenie VV SZC.

4.3.  Funkcia člena komisie nie je zastupiteľná.

4.4.  Členov komisie odvoláva VV SZC na návrh predsedu komisie. Predseda komisie navrhne na najbližšom zasadnutí VV SZC na odvolanie člena komisie vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a)      odvolanie člena z tejto komisie je na základe rozhodnutia príslušnej odvetvovej komisie rozhodcov SZC,

b)      člen komisie sa písomne vzdal členstva v komisii,

c)      člen komisie ukončil členstvo v SZC, čoho dôkazom je, že člen komisie nemá licenciu SZC na príslušný rok,

d)      člen komisie bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

4.5.  Za riadenie komisie a jej činnosť zodpovedá predseda komisie. Predsedu komisie volia zo svojho stredu členovia tejto komisie.

4.6.  Komisia realizuje svoju činnosť v rámci rozpočtu, ktorý schválil VV SZC.

4.7.  Komisia sa schádza pravidelne štyrikrát ročne, podľa svojho plánu práce, ktorý si na príslušný rok stanovila. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda, v prípade potreby aj mimo schváleného plánu práce. Predseda komisie musí zvolať mimoriadne zasadnutie do 15 dní, ak o to požiadajú najmenej traja členovia komisie. 

4.8.  Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina z celkového počtu jej členov.

4.9.  Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina z prítomných členov komisie.

4.10.  Na zasadaní komisie sa môže zúčastniť, s hlasom poradným, člen VV SZC.

4.11. Z rokovania komisie vyhotoví poverený člen komisie zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať: dátum a miesto rokovania,
mená prítomných členov komisie, prizvaných hostí, neprítomných členov komisie, kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí komisie alebo iných oprávnených orgánov SZC, stručný priebeh rokovania a všetky úlohy alebo uznesenia, ktoré komisia prijala. V zápisnici musia byť uvedené aj návrhy alebo pripomienky, ktoré neboli prijaté, ak o to ich navrhovateľ výslovne požiada. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi prítomných účastníkov zasadania.

 

  1. Záverečné ustanovenie

Záväzný výklad jednotlivých ustanovení tohto štatútu prináleží výhradne VV SZC.


Schválil výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky dňa 21.3.2006Archív » http://old.cyklistikaszc.sk/